Logotyp Svenskt vattenbruk och sjömat ekonomisk förening

Om föreningen

Svenskt vattenbruk och sjömat ekonomisk förening  är en branschförening för företag som odlar eller skördar vilda musslor, ostron, alger och andra marina råvaror i havet eller på land. 

I föreningen ingår också företag som processar och förädlar dessa råvaror, samt de som förmedlar kunskap i form av events och liknande.


Föreningen arbetar med frågor som ska förbättra villkoren för odling i havet och vild skörd. Föreningen ska också göra det enklare och mer hållbart att bedriva företag inom vattenbruk.  


Vi bevakar medlemmarnas intressen. 


Vi påverkar till ett mer etiskt förhållningssätt i nyttjandet av havets resurser. Vi är branschens röst som ger synpunkter på remisser från myndigheter. Vi underlättar steget in för nya företagare i vattenbruk- och sjömatbranschen. 

 

Svenskt vattenbruk och sjömat ekonomisk förening bildades 2020. Ett starkt incitament till bildandet av föreningen var att enskilda företag såg ett behov av att förenkla tillstånd och förbättra ett etiskt förhållningssätt till uttag av råvaror från havet och hur dessa och miljön omkring hanteras. 


SOM MEDLEM FÅR DU ÄVEN 

 

  • möjlighet att påverka branschrealterade beslut genom att föreningen lämnar synpunkter på remisser av olika slag. Du ingår i en intressegrupp som tillsammans läser remisser.
  • nyhetsbrev med information om kommande konferenser för branschen, medlemsmöten och andra evenemang. 
  • som medlem har du möjlighet att delta och rösta på årsstämman.

Föreningens ambition

 

Att främja näringens utveckling.

   

Att verka för förbättrade villkor, som förenklade lagar, regler och villkor, för att driva företag inom vattenbruk och för att fiska/skörda råvaror från havet.  


Att verka för bättre samverkan mellan myndigheter.  


Att verka för medlemmars kompetensutveckling.


Att samordna och driva nätverksträffar.  


Att verka för sammanhållning och samförstånd mellan medlemmarna.  


Att verka för ökade kunskaper kring marina råvaror hos myndigheter och allmänhet.  

 

Anslutning till Företagarna

Föreningen är ansluten till Företagarnas branchförbund.


Anslutningen innebär att föreningen har ett starkt stöd på nationell nivå för politisk opinion och i samarbete med andra branchförbund.


Vi har tillgång till experter inom många olika frågor. 

Vad vi har gjort

Vi har för branschen svarat upp på bland annat: 


Nya nationella riktlinjer för KRAV-odling inom vattenbruk. 


Ny handlingsplan för vattenbruk. 


Havet och Människan 


Leader Bohuslän strategi 2023-27. 


Ansökan om stöd till projekt för främjande av svenskt vattenbruk – en förstudie om branschgemensam marknadsföring i samarbete med Matfiskodlarna.

 

Vi har en regelbunden dialog med Länsstyrelsens handläggare av vattenbrukstillstånd.

VÅRA NÄTVERK

Genom Interreg-projektet Marint Gränsforum Skagerrak har två nätverk för vattenbruksföretag startats: Ostronföretagare och Algföretagare. Här finns rapporter och användbara länkar.

 

Nätverken har under åren gjort studiebesök hos företagare både på norsk och svensk sida. För att stärka företagen med nyheter från forskningen har nätverken vid de flesta tillfällena med sig forskare och får kontinuerligt rapporter om vad som händer inom deras område.  

Under Coronapandemin har nätverksträffarna genomförts digital då även företagare och forskare från Danmark kunnat vara med. 

 

 

Nätverk för ostronföretagare

Nätverket har sitt ursprunk i projektet SNOK som är ett projekt med deltagare från forskning och ostronnäringen i Danmark, Norge och Sverige. Här har man bl.a tittat på hur Stilla havsostronet ( Magallana Gigas) etablerat sig i Norden. Detta är en invasiv art i våra vatten men en av de mest odlade ostronarterna i världen och även det ostron som importeras mest både till Sverige och Norge. Idag är det flera av våra musselföretag som skördar detta ostron. 

 

Nätverk för algföretagare 

Nätverket startades genom arbetet i Marint Gränsforum Skagerrak då det syntes ett stort interesse för alger inom framför allt mat- och restaurangnäringen. Två företag, Catxalot och Koster Alg (numera Nordic SeaFarm AB), deltog i projektet och lade grunden för nätverket genom att bjuda in andra algintresserade algföretagre till en träff. 

 

Båda nätverken har ett tydligt fokus att arbeta för ett levande och produktivt Skagerrak,  

 

 

Styrelsens medlemmar


  • Ingela Skärström, Engagera AB, Ordförande.
  • Jakob Ahlstedt, Warbergs Tångbruk, Sekreterare
  • Pelle Sahlin, Kobb AB. Kassör.
  • Christian Vorbeck, Ostrea AB. 
  • Anders Granhed, Scanfjord AB